Kotle na hnede uhlie

Firma Aqua art zastupuje na slovenskom trhu českého výrobcu automatických kotlov Ekoefekt na spaľovanie lacného hnedého uhlia triedy orech2 s občasnou obsluhou  1-3 dni. Kotol na hnedé uhlie je najlacnejší automatický spôsob vykurovania objektov.

ekoefekt rez

Kotle dokážu spaľovať rôzne druhy paliva ako zmes s hnedým uhlim. Napriklad rôzne pelety a hnedé uhlie, pripadne štiepka a hnedé uhlie.

Základom kotlov EKOEFEKT a EKOEFEKT BIO je pomerne malá plocha otáčavého roštu. Palivo sa pri horení postupne automaticky dávkuje zo zásobníka na rošt, na ktorom horí len najnutnejšie množstvo paliva k nastavenému výkonu kotla. Rošty sú špeciálnej konštrukcie a prebieha na nich presne regulovaný spalovací proces. Vzduch pre spaľovanie je vháňaný do kotla ventilátorom, spaľovanie je stabilné bez veľkého vlivu ťahu komína. Spaľovanie prebieha vždy za dostatočného prívodu vzduchu, ktorý zaručí dokonalé spaľovanie všetkých horľavých látok obsiahnutých v palive. Klasické typy kotlov se regulovali uzatváraním dvierok, čím se síce oheň utlmil, ale zároveň dochádzalo k nedokonalému spaľovaniu a úletu škodlivín. U automatických kotlov riadi spaľovanie automatická regulácia kotla. Tím se zaistí dokonalé spaľovanie, bez charakteristického tmavého dymu. V prípade, že nieje nutné objekt vykurovať v priebehu dňa vo vykurovacej sezóne, je oheň v ohnisku zatlmený.

Kotle EKOEFEKT sú vyrábané vo výkonoch od 24 kW pre rodinné domy až po kotle EKOEFEKT 600 kW, ktoré je možné kaskadovite spojiť do výkonu až 3 MW. Kaskáda kotlov môže slúžiť i ako záložný zdroj tepla. Celková bilancia výroby tepla, pohodlie obsluhy a ekologické aspekty spaľovania veľmi rýchle vrátia nadobúdacie náklady.Zakurovanie kotlov je veľmi jednouché a obvykle sa robí jedenkrát za sezónu, Zapaľovanie je ručné. Po cca 15 minutách od zapálenia dodáva kotol do kúrenia požadovaný výkon.Doplňovanie paliva sa robí podla výkonu kotle a to buď ručne v rodinných domcoch alebo mechanicky v kotolniach. Účinnosť kotlov sa pohybuje v rozmedzí 80 – 91 % podľa typu kotla. Takto vysoká účinnosť svedčí o veľmi dobrej koštrukcii kotlov s vysoko kvalitným spaľovacím procesom, ktorý v kotli prebieha.

Obsluha kotla je oveľa komfortnejšia, ako je u klasických kotlov. Behom vykurovacej sezóny obsluha robí len občasnú kontrolu, tj. cca 1x za deň pri plnom výkone v období mrazov a 1x za tri dni pri zníženom výkone, pričom doplní zásobník palivom a vysype popolník.

Regulácia kotlov je jednoduchá a porovnateľná s kotlami plynovými. Kotol se nastaví na konštantnú teplotu 65 – 90 °C. Ďalšia regulácia zabezpečí teplotu v objekte, s príslušnou reguláciou a nádržou je možné použiť aj pre podlahové kúrenie. Na základe došlých signálov od termostatov je zapínaný nebo vypínaný chod ventilátorov a dávkovanie paliva tzn. chod zapnutý/vypnutý. Rošty sú špeciálnej konštrukcie a prebieha na nich presne regulovaný spaľovací proces. Vo vnútri ovládacej skrinky je umiestený ďalší termostat – havarijný, ktorý nedovolí prehriatie vody nad 98 °C.

Elektrické zariadenie kotlov do výkonu 50 kW sú napájané napätím 230V/50Hz. Kotle nad 50 kW výkonu sú napájané napätím 400V/50Hz. Príkon, ktorý kotol potrebuje k prevádzke tj. k pohonu motorov ventilátoru a pohonu krokového mechanizmu sa líši podľa výkonu kotla. V kľudovom stave, tzv. teplej zálohe kotol elektrickú energiu skoro nepotrebuje.

Doporučená účinná výška komína je cca 6 m. Kotol vyžaduje komín (najlepšie viaczložkový ) o vnútornom priemere podla výkonu kotla. Pri plnej prevádzke kotol pracuje v oblasti nekondenzujúcich spalin . Teplota spalin sa pohybuje v rozmedzí 160 – 230 °C podľa typu kotla, prevádzka kotla je bez viditeľného dymu z komína. Všetky kotle EKOEFEKT sú odborne testované v Strojírenském zkušebním ústavu v Brně a splňuj predpísané emisné limity.

Hnedé uhlie obsahuje určité percento popola a ostatných látok, jeho množstvo sa líši podla výskytu v ťažobnej panvy a kvalite uhlia. Uhlie s vlastnosťami stáložiaru v kotli nevyhasne ani v prípade 24 hodinového výpadku elektrickej energie a bez zapálenia a zásahu obsluhy sa automaticky znovu spustí. Uhlie je domáca surovina, jeho cena je tržná a zásoby sú mnoho desiatok rokov. Pri spaľovaní hnedého uhlia typ orech 2 z produkcie SD a.s., kotle splňujú s rezervou prísne emisné limity. Popol z hnedého uhlia je cca 12 – 15 % z dodaného paliva.

Drevenné pelety – sú palivoem, které se vyrába z čistých drevených pilin a hoblin bez chemických prímesí a pojiv. Sú osvedčeným palivom, jedná se o zlisované granule drevenej hmoty kruhového prierezu priemer 6mm, 8mm, 14mm a 20 mm a dlžka 1 až 5 cm. Popol z drevených peliet je cca 0,5-1% z paliva. Tmavé drevené pelety či pelety s prímesami obsahujú i časti kôry stromov a často tiež rôzne dalšie prímesi. Popol z týchto peliet je cca 5 – 15%.

Rastlinné pelety – sa vyrábajú z rôznych rastlinných zbytkov.